Seedeelundkonna kasvajad

Seedetraktist lähtunud pahaloomulised kasvajad on suurimaks anatoomilis-funktsionaalseks paikmegrupiks ja moodustavad neljandiku (peaaegu 2000 esmasjuhtu) kõigist iga-aastaselt diagnoositavatest pahaloomulistest kasvajatest Eestis. Olulisimateks alapaikmeteks 2014. aasta andmetel esinemissageduse alusel on jämesoolevähk (914 esmasjuhtu), maovähk (424 esmasjuhtu), kõhunäärmevähk (281 esmasjuhtu). Jämesoolevähi ja kõhunäärmevähi esinemissagedust iseloomustab aeglane tõus, samas kui maovähi esmasjuhtude arv on viimase kümnendi jooksul stabiliseerunud 400 esmasjuhu piiridesse aastas.

 

Seedetrakti pahaloomulisi kasvajaid tervikuna iseloomustab:

  • kirurgilise ravimodaalsuse suhteline olulisus kuratiivse eesmärgiga ravikompleksissüsteemravi ebaefektiivsus isoleeritud kuratiivse ravimodaalsusena aga märkimisväärne efektiivsus adjuvantse / neoadjuvantse ning palliatiivse modaalsusena.
  • isoleeritud ja süsteemraviga kombineeritud radioteraapia efektiivsus adjuvantse / neoadjuvantse ravina (pärasool) ja märkimisväärne efektiivsus kuratiivsena seedetrakti alg ja lõpposa lamerakulise kartsinoomi ravis (söögitoru, anaalkanal)
  • skriiningu ja varajase avastamise põhimõtteline efektiivsus endoskoopiliselt diagnoositavate kasvajate (jämesool, magu) ja maksavähi elulemusnäitajate parandamisel.

Seedetrakti kasvajate ravijärgsed 5 aasta suhtelised elulemusnäitajad Eestis on alagrupiti erinevad: halvad (maks-5,5%; pankreas 5,5%; söögitoru 7 %),rahuldavad (magu 23 %) ja suhteliselt head (käärsool 53%; pärasool 48%). Põhjustena on olulised nii tõenduspõhise skriiningmetoodika puudumine (pankreas, sapiteed, söögitoru) või mitterentaablus programmilisena (maovähk).Teiseks probleemiks on madala teadlikkuse ja ebaselge sümptomaatika tõttu hilinenud diagnoos. Nimelt on seedetraktist lähtunud kartsinoom esmasel pöördumisel metastaseerunud 25-40% juhtudest.

Positiivse sammuna varajase avastamise ja ravitulemuste parandamise suunas tuleks välja tuua 2016 juulis alguse saanud soolevähi sõeluuringu programmi, mille aktiivseks baashaiglaks on ka Regionaalhaigla.

Eeltoodust tulenevalt on seedetrakti kasvajate ravi alusprintsiipideks multimodaalsus ja elanikkonna piiratust arvestades (1,3 miljonit) ka multimodaalse ravi kontsentratsiooni vajadus (eriti harvaesinevate alapaigete ja komplitseeritud kirurgilise ravi korral).